بایگانی الکترونیک

بایگانی / آرشیو / بایگانی الکترونیک / اسناد / سامانه مدیریت بایگانی اُرُد /
بایگانی الکترونیک

داشتن بایگانی اسناد و پرونده ها در سازمانها، ادارات و شرکتها یک امر ضروری می باشد. بایگانی محل ذخیره سوابق و اطلاعات راکد و در حال جریان می باشد اما با گسترش اطلاعات بیشتر شدن پرونده ها و مدارک ذخیره و نگهداری آنها سخت می گردد از این رو امروزه برای حل این معضل ادارات و سازمانها و شرکتها به بایگانی الکترونیک روی آورده اند. در شیوه بایگانی الکترونیک پرونده ها مدارک و اسناد به صورت فایلهای تصویری(PDF.IMAGE) ذخیره می گردند. از این رو وابستگی به بایگانی کاغذی بسیار کمتر میشود. از مزایای داشتن بایگانی الکترونیک می توان به: هزینه کمتر نگهداری و در دسترس بودن اطلاعات و اسناد و امنیت نگهداری نسبت بلایای طبیعی و انسانی و کمتر کردن فضای بایگانی و ایجاد سطح دسترسی برای کاربران و بروز بودن اطلاعات بایگانی اشاره نمود. ایجاد دسته بندی و اختصاص کد یا کلاسه دهی به پرونده ها و اسناد و برگ شمار پرونده ها و اسکن اسناد و محتویات پرونده و خلاصه برداری از اطلاعات داخل پرونده ثبت اطلاعات پرونده در سامانه بایگانی الکترونیک یک فرایند جهت داشتن بایگانی الکترونیک می باشد

داشتن بایگانی اسناد و پرونده ها در سازمانها، ادارات و شرکتها یک امر ضروری می باشد. بایگانی محل ذخیره سوابق و اطلاعات راکد و در حال جریان می باشد اما با گسترش اطلاعات بیشتر شدن پرونده ها و مدارک ذخیره و نگهداری آنها سخت می گردد از این رو امروزه برای حل این معضل ادارات و سازمانها و شرکتها به بایگانی الکترونیک روی آورده اند. در شیوه بایگانی الکترونیک پرونده ها مدارک و اسناد به صورت فایلهای تصویری(PDF.IMAGE) ذخیره می گردند. از این رو وابستگی به بایگانی کاغذی بسیار کمتر میشود. از مزایای داشتن بایگانی الکترونیک می توان به: هزینه کمتر نگهداری و در دسترس بودن اطلاعات و اسناد و امنیت نگهداری نسبت بلایای طبیعی و انسانی و کمتر کردن فضای بایگانی و ایجاد سطح دسترسی برای کاربران و بروز بودن اطلاعات بایگانی اشاره نمود. ایجاد دسته بندی و اختصاص کد یا کلاسه دهی به پرونده ها و اسناد و برگ شمار پرونده ها و اسکن اسناد و محتویات پرونده و خلاصه برداری از اطلاعات داخل پرونده ثبت اطلاعات پرونده در سامانه بایگانی الکترونیک یک فرایند جهت داشتن بایگانی الکترونیک می باشد.

امکانات سرویس