سامانه مدیریت معادن

OroDMinnesManagment / معادن / جی آی اس / GIS / مدیریت منابع و معادن /
سامانه مدیریت معادن

سامانه مدیریت معادن اُرُد مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS جهت صدور مجوز بهره برداری معادن و ثبت معادن در ادارات منابع طبیعی در اختیار کارمندان قرار می گیرد. سیستم مدیریت معادن اُرُد با ایجاد یک فلوچارت سازمانی تمام مراحل صدور یک مجوز معدن را به صورت سیستمی در اختیار کاربران قرار می دهد. همچنین سیستم مدیریت معادن اُرُد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی نسبت به مغایرت گیری بر روی لایه های مختلف و تصاویر ماهواره ای به صورت شبکه و آفلاین گزارشات گوناگون به در اختیار کاربران قرار می دهد

امکانات محصول