سیستم اطلاعات جغرافیایی

GIS / نقشه های شهری / عکس های ماهواره ای /
سیستم اطلاعات جغرافیایی

برنامه ریزی و تصمیم گیری درست نیازمند در اختیار داشتن بهترین اطلاعات ئو آخرین اطلاعات می باشد و نقشه ها یکی از بهترین و پر کاربردترین ابزار جهت دسترسی به اطلاعات می باشد و از آنجایی که داشتن همزمان اطلاعات توصیفی و مکانی یک امکان فوق العاده برای سرعت بخشیدن به تصمیم گیری های درست می باشد استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در سازمان ها بسیار سودمند می باشد ...

اطلس تقسیمات جغرافیایی شهر

پروژه محله بندی شهرها بر اساس GIS جهت شناسایی امکانات شهری و میزان سرانه جهت استفاده شهروندان در هر شهر ...

استخراج کاربریهای مختلف در هر محله و جمعیت هر محله و شناسایی مکانهای مهم شهر و نقاط برجسته جهت برنامه ریزی دقیق برای شهر 

شهرهایی که پروژه محله بندی توسط شرکت فنی و مهندسی فناوران گستر اُرُد انجام گردیده:

امکانات سرویس