سیستم اطلاعات جغرافیایی

GIS / نقشه های شهری / عکس های ماهواره ای /
سیستم اطلاعات جغرافیایی

برنامه ریزی و تصمیم گیری درست نیازمند در اختیار داشتن بهترین اطلاعات ئو آخرین اطلاعات می باشد و نقشه ها یکی از بهترین و پر کاربردترین ابزار جهت دسترسی به اطلاعات می باشد و از آنجایی که داشتن همزمان اطلاعات توصیفی و مکانی یک امکان فوق العاده برای سرعت بخشیدن به تصمیم گیری های درست می باشد استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در سازمان ها بسیار سودمند می باشد ...

--

امکانات سرویس